Ranking


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
31906 (1) almber japan 1999 1 1 1 0
27619 (2) ddnnknbk japan 1998 18 21 6 0
14213 (3) ifa Japan 1996 370 402 8 0
3952 (4) tookunn japan 1995 1285 1536 36 0
15297 (5) s6challe Japan 1995 300 309 7 0
22775 (6) TomoYama9 japan 1995 67 68 10 0
19293 (7) holixes Japan 1995 141 141 1 0
28145 (8) wasshoy Japan 1995 15 15 3 0
17136 (9) kkk0821 japan 1994 213 213 1 0
31542 (10) sugarth japan 1994 2 2 1 0
10437 (11) kosakkun0918 japan 1994 649 649 1 0
30851 (12) Hidenory Japan 1993 4 4 1 0
29978 (13) jpsejoe japan 1993 7 7 1 0
20685 (14) Rakaz Japan 1993 106 106 3 0
6090 (15) mixedavocado Japan 1992 1045 1088 11 0
17221 (16) statmike Japan 1992 209 209 1 0
26942 (17) mockoro Japan 1991 22 22 1 0
21530 (18) sks japan 1991 89 89 2 0
30531 (19) takahiro0430 japan 1989 5 5 1 0
11844 (20) winter_rance Japan 1989 535 535 7 0
17661 (21) garakara Japan 1984 192 192 7 0
8555 (22) minddnim japan 1984 813 842 17 0
31906 (23) Yahiro Japan 1983 1 1 1 0
8872 (24) kisinnkisi Japan 787 878 5 0
6645 (25) ka24 japan 990 1154 29 0
1771 (26) roiti Japan 1709 1840 22 0
4343 (27) yuki2006 Japan 1238 1507 65 0
15950 (28) cainekanak Japan 265 265 1 0
10837 (29) denjibeam Japan 617 617 1 0
12340 (30) millay041114 japan 491 491 2 0
15571 (31) clacking Japan 286 361 7 0
12990 (32) watagumo Japan 441 465 3 0
31906 (33) z0010 Japan 1 1 1 0
7209 (34) hayad Japan 933 933 8 0
4250 (35) skwbc Japan 1248 1301 14 0
15014 (36) alated japan 318 318 1 0
9794 (37) hiraokatmp Japan 706 706 8 0
7571 (38) ryoana14 japan 898 977 8 0
6186 (39) kurose_th Japan 1034 1034 13 0
8135 (40) kyoichi Japan 851 851 4 0
26543 (41) peachgyoza japan 25 25 1 0
18955 (42) wako JAPAN 150 150 2 0
7047 (43) yaa Japan 950 950 3 0