C - Sqrt Inequality Editorial /

Time Limit: 2 sec / Memory Limit: 1024 MB

配点 : 300

問題文

\sqrt{a} + \sqrt{b} < \sqrt{c} ですか?

制約

  • 1 \leq a, b, c \leq 10^9
  • 入力は全て整数である。

入力

入力は以下の形式で標準入力から与えられる。

a \ b \ c

出力

\sqrt{a} + \sqrt{b} < \sqrt{c} ならば Yes、そうでないならば No と出力せよ。


入力例 1

2 3 9

出力例 1

No

\sqrt{2} + \sqrt{3} < \sqrt{9} ではありません。


入力例 2

2 3 10

出力例 2

Yes

\sqrt{2} + \sqrt{3} < \sqrt{10} です。

Score : 300 points

Problem Statement

Does \sqrt{a} + \sqrt{b} < \sqrt{c} hold?

Constraints

  • 1 \leq a, b, c \leq 10^9
  • All values in input are integers.

Input

Input is given from Standard Input in the following format:

a \ b \ c

Output

If \sqrt{a} + \sqrt{b} < \sqrt{c}, print Yes; otherwise, print No.


Sample Input 1

2 3 9

Sample Output 1

No

\sqrt{2} + \sqrt{3} < \sqrt{9} does not hold.


Sample Input 2

2 3 10

Sample Output 2

Yes

\sqrt{2} + \sqrt{3} < \sqrt{10} holds.