Ranking Active Users


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
(1) 9149 kisinnkisi Japan 787 878 5 0
(2) 30541 takahiro0430 japan 1989 14 14 2 0
(3) 21225 MNKB Japan 120 120 8 0
(4) 23402 bd365 Japan 79 79 2 0
(5) 1757 roiti Japan 1709 1840 22 0
(6) 6117 mixedavocado Japan 1992 1045 1088 11 0
(7) 4647 yuki2006 Japan 1206 1507 73 0
(8) 4410 tookunn japan 1995 1229 1536 38 0
(9) 34578 sugarth japan 1994 2 2 1 0
(10) 23590 te106502 JAPAN 1988 76 76 2 0
(11) 15989 ajapa Japan 303 303 4 0
(12) 18633 garakara Japan 1984 192 192 7 0
(13) 33709 Hidenory Japan 1993 4 4 1 0
(14) 16301 clacking Japan 286 361 7 0
(15) 10964 minddnim japan 1984 638 842 24 0
(16) 16642 yskshi japan 270 270 5 0
(17) 13696 watagumo Japan 441 465 3 0
(18) 35065 z0010 Japan 1 1 1 0
(19) 7279 hayad Japan 933 933 8 0
(20) 34578 almber japan 1999 2 2 2 0
(21) 4250 skwbc Japan 1248 1301 14 0
(22) 5752 kuno4n Japan 1080 1080 4 0
(23) 35065 Yahiro Japan 1983 1 1 1 0
(24) 16038 s6challe Japan 1995 300 309 7 0
(25) 8923 hiraokatmp Japan 804 866 15 0
(26) 9724 winter_rance Japan 1989 738 771 14 0
(27) 24229 TomoYama9 japan 1995 67 68 10 0
(28) 7703 ryoana14 japan 898 977 8 0
(29) 6221 kurose_th Japan 1034 1034 13 0
(30) 32646 jpsejoe japan 1993 7 7 1 0
(31) 14840 ifa Japan 1996 370 402 8 0
(32) 13323 sakofsuken Japan 1995 466 466 2 0
(33) 8321 kyoichi Japan 851 851 4 0
(34) 29767 ddnnknbk japan 1998 18 21 6 0
(35) 20047 Coa Japan 1996 148 148 7 0
(36) 28968 mockoro Japan 1991 22 22 1 0
(37) 22791 sks japan 1991 89 89 2 0
(38) 22300 Rakaz Japan 1993 98 106 7 0