Ranking


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
8872 (1) kisinnkisi Japan 787 878 5 0
30531 (2) takahiro0430 japan 1989 5 5 1 0
17136 (3) kkk0821 japan 1994 213 213 1 0
6645 (4) ka24 japan 990 1154 29 0
1771 (5) roiti Japan 1709 1840 22 0
6090 (6) mixedavocado Japan 1992 1045 1088 11 0
4343 (7) yuki2006 Japan 1238 1507 65 0
3952 (8) tookunn japan 1995 1285 1536 36 0
15950 (9) cainekanak Japan 265 265 1 0
31542 (10) sugarth japan 1994 2 2 1 0
10837 (11) denjibeam Japan 617 617 1 0
12340 (12) millay041114 japan 491 491 2 0
17661 (13) garakara Japan 1984 192 192 7 0
30851 (14) Hidenory Japan 1993 4 4 1 0
15571 (15) clacking Japan 286 361 7 0
8555 (16) minddnim japan 1984 813 842 17 0
12990 (17) watagumo Japan 441 465 3 0
31906 (18) z0010 Japan 1 1 1 0
7209 (19) hayad Japan 933 933 8 0
31906 (20) almber japan 1999 1 1 1 0
4250 (21) skwbc Japan 1248 1301 14 0
31906 (22) Yahiro Japan 1983 1 1 1 0
15297 (23) s6challe Japan 1995 300 309 7 0
15014 (24) alated japan 318 318 1 0
9794 (25) hiraokatmp Japan 706 706 8 0
11844 (26) winter_rance Japan 1989 535 535 7 0
22775 (27) TomoYama9 japan 1995 67 68 10 0
7571 (28) ryoana14 japan 898 977 8 0
6186 (29) kurose_th Japan 1034 1034 13 0
29978 (30) jpsejoe japan 1993 7 7 1 0
19293 (31) holixes Japan 1995 141 141 1 0
14213 (32) ifa Japan 1996 370 402 8 0
17221 (33) statmike Japan 1992 209 209 1 0
10437 (34) kosakkun0918 japan 1994 649 649 1 0
8135 (35) kyoichi Japan 851 851 4 0
26543 (36) peachgyoza japan 25 25 1 0
18955 (37) wako JAPAN 150 150 2 0
28145 (38) wasshoy Japan 1995 15 15 3 0
27619 (39) ddnnknbk japan 1998 18 21 6 0
7047 (40) yaa Japan 950 950 3 0
26942 (41) mockoro Japan 1991 22 22 1 0
21530 (42) sks japan 1991 89 89 2 0
20685 (43) Rakaz Japan 1993 106 106 3 0