Submission #846852


Source Code Expand

Copy
// tested by Hightail: https://github.com/dj3500/hightail
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <string>
#include <vector>
#include <set>
#include <map>
#include <queue>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <sstream>
#include <stack>
#include <cstring>
#include <iomanip>
#include <ctime>
#include <cassert>
using namespace std;
#define pb push_back
#define INF 1001001001
#define FOR(i,n) for(int (i)=0;(i)<(n);++(i))
#define FORI(i,n) for(int (i)=1;(i)<=(n);++(i))
#define mp make_pair
#define pii pair<int,int>
#define ll long long
#define vi vector<int>
#define SZ(x) ((int)((x).size()))
#define fi first
#define se second
#define wez(n) int (n); scanf("%d",&(n));
#define wez2(n,m) int (n),(m); scanf("%d %d",&(n),&(m));
#define wez3(n,m,k) int (n),(m),(k); scanf("%d %d %d",&(n),&(m),&(k));
inline void pisz(int n) { printf("%d\n",n); }
template<typename T,typename TT> ostream& operator<<(ostream &s,pair<T,TT> t) {return s<<"("<<t.first<<","<<t.second<<")";}
template<typename T> ostream& operator<<(ostream &s,vector<T> t){FOR(i,SZ(t))s<<t[i]<<" ";return s; }
#define DBG(vari) cout<<"["<<__LINE__<<"] "<<#vari<<" = "<<(vari)<<endl;
#define ALL(t) t.begin(),t.end()
#define FOREACH(i,t) for (__typeof(t.begin()) i=t.begin(); i!=t.end(); i++)
#define TESTS wez(testow)while(testow--)
#define REP(i,a,b) for(int (i)=(a);(i)<=(b);++i)
#define REPD(i,a,b) for(int (i)=(a); (i)>=(b);--i)
#define REMAX(a,b) (a)=max((a),(b));
#define REMIN(a,b) (a)=min((a),(b));
#define IOS ios_base::sync_with_stdio(0);

#define ull unsigned ll
// dla n < 2^32: inline ull mul(ull a, ull b, ull mod) { return (a*b) % mod; }
const int _k = 25; const ull _mask = (1<<_k)-1;
ull mul (ull a, ull b, ull mod) { // zał: b, mod < 2^(64-_k)
  ull result = 0;
  while (a) {
    ull temp = (b * (a & _mask)) % mod;
    result = (result + temp) % mod;
    a >>= _k;
    b = (b << _k) % mod;
  }
  return result;
}

ull pow (ull a, ull w, ull mod) {
  ull res = 1;
  while (w){
    if (w&1) res = mul(res, a, mod);
    a = mul(a, a, mod);
    w /= 2;
  }
  return res;
}

bool primetest (ull n, int a) {
  if (a > n-1) return 1;
  ull d = n-1;
  int s = 0;
  while (!(d&1)) {
    d /= 2;
    s++;
  }
  ull x = pow(a, d, n);
  if (x == 1 || x == n-1) return 1;
  FOR(i,s-1){
    x = mul(x, x, n);
    if (x == 1) return 0;
    if (x == n-1) return 1;
  }
  return 0;
}

bool isPrime(ull n) {
  if (n < 4) return n > 1;
  bool pr = n%2;
  // czesc galezi ifow ponizej czesto mozna pominac (np. jak mamy tylko n < 2^32)
  if (n < (1LL << 32)) {
    for (int a : {2,7,61}) pr = pr && primetest(n,a);
  } else if (n < (1LL << 48)) {
    for (int a : {2,3,5,7,11,13,17}) pr = pr && primetest(n,a);
  } else {
    for (int a : {2,325,9375,28178,450775,9780504,1795265022}) pr = pr && primetest(n,a);
  }
  return pr;
}
/* Test mozna przyspieszyc, sprawdzajac najpierw podzielnosc przez
 * pierwsze kilkanascie liczb pierwszych. */


// dziala w czasie O(n^0.25)
// zostawia wynik w mapie roz
// przed uzyciem zrobic roz.clear()

map<ull,int> roz; // rozklad: {<liczba pierwsza, krotnosc>}
ull find_factor(ull z) {
  if (!(z&1)) return 2;
  ull c = rand() % z, x = 2, y = 2, d = 1;
  while (d == 1) {
    ull tp = (mul(y,y,z) + c) % z;
    y = (mul(tp,tp,z) + c) % z;
    x = (mul(x,x,z) + c) % z;
    d = __gcd(x>y ? x-y : y-x, z);
  }
  return d;
}
void rhofact(ull z) {
  if (z==1) return;
  if (isPrime(z)) { roz[z]++; return; }
  while(1) {
    ull f = find_factor(z);
    if (f != z) {
      rhofact(f);
      rhofact(z/f);
      break;
    }
  }
}

int main () {
  IOS
  int n;
  cin >> n;
  bool has1 = 0;
  map<ll,int> m;
  map<ll,ll> para;
  int res = 0;
  FOR(i,n) {
   ll x;
   cin >> x;
   roz.clear();
   rhofact(x);
   x = 1;
   ll p = 1;
   double dblP = 1;
   for (auto it : roz) {
     int krot = it.se % 3;
     if (krot) { // 1 or 2
      FOR(u,krot) {
        x *= it.fi;
      }
      FOR(u,3-krot) {
        p *= it.fi;
        dblP *= it.fi;
      }
     }
   }
   if (x == 1) {
     has1 = 1;
   } else {
     if (dblP > 1001001001001001LL) {
      ++res;
     } else {
      m[x]++;
      m[p];
      para[x] = p;
      para[p] = x;
     }
   }
   
  }
  res += has1;
  for (auto it : m) {
   ll x = it.fi;
   ll p = para[x];
   if (x < p) {
     res += max(it.se, m[p]);
   }
  }
  cout << res;
}

Submission Info

Submission Time
Task D - Anticube
User dj3500
Language C++14 (GCC 5.4.1)
Score 1100
Code Size 4842 Byte
Status AC
Exec Time 2791 ms
Memory 20864 KB

Judge Result

Set Name Sample All
Score / Max Score 0 / 0 1100 / 1100
Status
AC × 3
AC × 51
Set Name Test Cases
Sample s1.txt, s2.txt, s3.txt
All 01.txt, 02.txt, 03.txt, 04.txt, 05.txt, 06.txt, 07.txt, 08.txt, 09.txt, 10.txt, 11.txt, 12.txt, 13.txt, 14.txt, 15.txt, 16.txt, 17.txt, 18.txt, 19.txt, 20.txt, 21.txt, 22.txt, 23.txt, 24.txt, 25.txt, 26.txt, 27.txt, 28.txt, 29.txt, 30.txt, 31.txt, 32.txt, 33.txt, 34.txt, 35.txt, 36.txt, 37.txt, 38.txt, 39.txt, 40.txt, 41.txt, 42.txt, 43.txt, 44.txt, 45.txt, 46.txt, 47.txt, 48.txt, s1.txt, s2.txt, s3.txt
Case Name Status Exec Time Memory
01.txt AC 2789 ms 1664 KB
02.txt AC 2763 ms 1664 KB
03.txt AC 2769 ms 1664 KB
04.txt AC 2767 ms 1664 KB
05.txt AC 2775 ms 1664 KB
06.txt AC 2760 ms 1664 KB
07.txt AC 2772 ms 1664 KB
08.txt AC 2778 ms 1664 KB
09.txt AC 2786 ms 1664 KB
10.txt AC 2791 ms 1664 KB
11.txt AC 1988 ms 256 KB
12.txt AC 1993 ms 256 KB
13.txt AC 2686 ms 8064 KB
14.txt AC 2697 ms 8064 KB
15.txt AC 2709 ms 8064 KB
16.txt AC 2705 ms 8064 KB
17.txt AC 1274 ms 256 KB
18.txt AC 1270 ms 256 KB
19.txt AC 1275 ms 256 KB
20.txt AC 1269 ms 256 KB
21.txt AC 2226 ms 4992 KB
22.txt AC 2212 ms 4992 KB
23.txt AC 2204 ms 4992 KB
24.txt AC 2212 ms 4992 KB
25.txt AC 2236 ms 4992 KB
26.txt AC 2225 ms 4992 KB
27.txt AC 756 ms 20864 KB
28.txt AC 15 ms 256 KB
29.txt AC 30 ms 256 KB
30.txt AC 130 ms 256 KB
31.txt AC 88 ms 256 KB
32.txt AC 89 ms 256 KB
33.txt AC 4 ms 256 KB
34.txt AC 1500 ms 256 KB
35.txt AC 1290 ms 256 KB
36.txt AC 4 ms 256 KB
37.txt AC 2030 ms 1280 KB
38.txt AC 2020 ms 1280 KB
39.txt AC 2029 ms 1280 KB
40.txt AC 2040 ms 1280 KB
41.txt AC 4 ms 256 KB
42.txt AC 4 ms 256 KB
43.txt AC 4 ms 256 KB
44.txt AC 4 ms 256 KB
45.txt AC 4 ms 256 KB
46.txt AC 4 ms 256 KB
47.txt AC 4 ms 256 KB
48.txt AC 4 ms 256 KB
s1.txt AC 4 ms 256 KB
s2.txt AC 4 ms 256 KB
s3.txt AC 4 ms 256 KB